Gratis gezondheid

De tekst voor deze maand gaat over gratis gezondheid. In de maatschappij waarin we leven moet overal voor worden betaald, ook de verzekering voor onze gezondheid kost geld. Dat dit in vroeger tijd niet anders was kunnen we lezen in het verhaal van de bloedvloeiende vrouw in Lukas 8:43-38.

En een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeiingen had en die al haar bezit aan dokters uitgegeven had, maar door
niemand genezen had kunnen worden,
kwam van achteren naar Hem toe en raakte de zoom van Zijn bovenkleed
aan; en onmiddellijk hield het vloeien van haar bloed op.
En Jezus zei: Wie is het die Mij heeft aangeraakt? Toen zij
het allen ontkenden, zeiden Petrus en die bij hem waren: Meester, de menigte duwt tegen U aan en verdringt U, en U
zegt: Wie is het die Mij aangeraakt heeft?
Jezus zei: Iemand heeft Mij aangeraakt, want Ik heb gemerkt dat er kracht
van Mij uitgegaan is.
Toen de vrouw zag dat zij niet onopgemerkt was, kwam zij bevend naar Hem toe, en nadat zij
voor Hem neergevallen was, vertelde zij voor heel het volk om welke reden zij Hem aangeraakt had en dat zij
onmiddellijk genezen was.
Hij zei tegen haar: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden;
ga heen in vrede!

In dit opmerkelijke verhaal zien we een vrouw die al twaalf jaar aan bloedvloeiingen leed. Volgens de wet van Mozes was ze onrein en mocht ze zich niet onder de mensen begeven, laat staan aanraken.
Ze was bij meerdere dokters geweest en had haar hele bezit aan hen uitgegeven, maar niemand kon haar genezen.
Op een dag hoort ze van Jezus en dat Hij mensen geneest. Hoop en geloof beginnen in haar te groeien en nemen een dusdanig vorm aan dat ze de wet van Mozes terzijde schuift en naar Jezus toe gaat en Hem aanraakt.
Religieuze plaatjes tonen soms de vrouw die op een gracieuze wijze naar voren buigt om Jezus aan te raken.
Als je het verhaal goed leest, dan zie dat Jezus door de menigte verdrongen werd. Ik denk (en dat is eigen interpretatie) dat de vrouw op handen en knieën naar Jezus toe kroop om de zoom van zijn bovenkleed aan te kunnen raken. Het zou zo maar kunnen dat voor iedereen zichtbaar was dat zij aan bloedvloeiingen leed en dat ze daarvoor gestraft kon worden. Maar wanneer ze Jezus aanraakt, merkt ze dat het bloeden stopt; ze is genezen! Als Jezus vervolgens vraagt wie Hem heeft aangeraakt vertelt zij Hem de waarheid en wordt zij behouden.
Het kostte de vrouw geen cent om door Jezus genezen te worden; ze hoefde alleen maar te geloven.
Net zo min hoeven wij geld uit te geven om genezen te worden, want het is gratis beschikbaar.
Dit betekent niet dat genezing goedkoop is, want Jezus moest ervoor worden gegeseld.
Hij is degene die de prijs heeft betaald en de strijd voor jouw en mijn gezondheid heeft gestreden.
Stop met te betalen voor je gezondheid en stop met te proberen overwinning over je ziekte te behalen.
Jezus heeft dit voor jou gedaan en wil het graag en jou geven. Je kunt dit ontvangen door simpelweg te geloven.